Φωτογραφίζω
εφήμερα αποκόμματα,
Στιγμές που παίρνει ο χρόνος,
ασήμαντες σημαντικές
συνδετικός ιστός της ματαιότητας των πρόσκαιρων
~~~